Zahájení jazykového kurzu – obecná pravidla

Stále a stále znovu se ještě objevují případy, kdy je firmou poptáván jazykový kurz a přitom není zcela jasná koncepce průběhu tohoto kurzu. Co po poskytovateli kurzu chtít a na co dát pozor?

Každá jazyková výuka musí vycházet ze vstupního otestování úrovně znalostí. Toto zjištění je nezbytně nutné pro zodpovědné určení výchozí úrovně, učiva a vůbec průběhu celého kurzu. Vstupní testy je možné provádět například následujícími způsoby. Jedním z lehčích a i levnějších je písemný rozřazovací test. Potencionální účastníci dostanou písemné materiály, které vyplní a na tomto základě určí lektor stupeň jejich znalostí a výchozí bod. Na něm pak staví další výuku a cíle kurzu. U úplných začátečníků, kteří nikdy nepřišli do styku s daným jazykem je to jednodušší – určí se pouze výukový materiál a návazné kroky. O výběru vhodných učebních materiálů, učebnic a další náplně kurzů čtěte na jiném místě. Náročnějším a tedy i dražším způsobem je provedení jazykového auditu. Ten je vhodný u pokročilejších účastníků,kdy je třeba určit rozdíly ve znalostech přesněji, tak aby mohly být vytvořeny skupiny, které budou znalostně na co nejbližší úrovni. Při jazykovém auditu obdrží účastník také písemný test, je ale náročnější a více rozlišuje jednotlivé úrovně znalostí. Prověřuje se schopnost rozumět slyšenému textu a reagovat na něj, stejně to platí pro text čtený. Uchazeč vše zpracuje písemně do testu, který obdrží. Jsou prozkoušeny gramatické znalostí a bohatost slovní zásoby. Nedílnou součástí jazykového auditu by měla být také ústní část – pohovor v dané řeči, nejlépe také i s rodilým mluvčím. Na základě výše uvedených „přípravných prací“ je stanovena znalostní úroveň, výchozí body vzdělávání, studijní plány a obsah kurzu, časový plán a druh závěrečného testu. Doporučen je test formou některého z mezinárodně uznávaných certifikátů, protože běžně užívané učebnice jsou sestavovány se zřetelem na úrovně Evropského referenčního rámce, který určuje a rozlišuje jednotlivé úrovně znalostí. Proč tedy toho nevyužít, pokud se připravujeme pravidelně a poctivě, není důvod nezkusit tuto zkoušku. Součástí přípravných prací by měla být ukázková hodina zdarma, kterou potencionální poskytovatel kurzů předvede svému potencionálnímu budoucímu klientovi. Je to zdarma a je nutno trvat na tom, aby ukázkovou hodinu předvedl lektor, který pak bude v kurzu skutečně vyučovat. Jsme-li spokojeni, můžeme vybrat formu kurzu a začít.