Jazykové zkoušky City&Guilds

Nejčastějšími zkouškami City&Guilds jsou  International ESOL a International Spoken ESOL. Požádali jsme v českém zastoupení této organizace o přiblížení jejich částí.

IESOL

Poslech: 4 – 5 úloh, 33 % výsledné známky

Přiřazení vyslechnuté informace k danému textu (integruje testování poslechu a slovní zásoby).

Výběr vhodné reakce na vyslechnutou výpověď(integruje testování poslechu a znalost funkčního jazyka).

Rozeznání tématu, účelu, kontextu více vyslechnutých rozhovorů.

Výběr specifických informací s vypracováním zadané úlohy na základě vyslechnutého textu.

Rozeznání jednotlivých témat, názorů, myšlenek vyslechnuté diskuze více než dvou účastníků.

 

Čtení s porozuměním: 4 – 5 úloh, 33 % výsledné známky

Znalost struktury krátkých autentických textů (doplnění chybějících slov, frází, či vět – integruje testování čtení a gramatické kompetence).

Znalost typických lexikálních a gramatických rysů krátkých autentických textů (integruje testování čtení a gramatické a lexikální kompetence).

Porozumění textů literárních a citově zabarvených (pouze u vyšších úrovní C1, C2).

Rozeznání účelu textu a pochopení specifických informací.

Výběr specifických informací z textu a vypracování zadané úlohy.

 

Psaní: 2 – 4 úlohy, 33 % výsledné známky

Vyplnění formuláře (nejnižší úrovně a1, a2).

Oprava chyb v textu (pravopis, interpunkce, pořádek slov ve větě).

Vytvoření neutrálního a formálního textu (dopis, vzkaz, report, článek, instrukce, atd.).

Slohová práce na zadané téma (narativní, deskriptivní, nebo diskursivní charakter).

 

ISESOL

Část 1 Sdělení osobních informací a názorů 20%

Část 2 Vhodná reakce na zadané každodenní situace (funkční jazyk) 30%

Část 3 Výměna informací a názorů za účelem plnění daného úkolu 20%

Část 4 Monolog na zadané téma 30%

 

Písemná zkouška IESOL trvá přibližně od dvou do tří hodin, podle úrovně náročnosti. Ústní zkouška, při které je testován vždy jen jeden kandidát, trvá od pěti do patnácti minut.

Více informací o struktuře ostatních jazykových zkoušek naleznete zde (sekce Learners/Quali­fications).