Jazykové portfolio – ano nebo ne?

Evropské jazykové portfolio je novým prvkem zkvalitnění vzdělávacího procesu. Podporuje totiž schopnost sebehodnocení žáka nebo studenta, ale také jakéhokoli účastníka jazykového kurzu. Hodnocení znalostí bylo po dlouhá léta pouze doménou učitelů nebo lektorů. Součástí vzdělávání je ale také názor studujícího. Jazykové portfolio vede k uvědomění si stavu vlastních znalostí a nutnosti dalších návazností a vývoje. Systematicky shromažďuje poznatky o stavu znalostí studenta a poskytuje mu možnost konfrontovat svůj pohled na vlastní znalosti s pohledem učitele nebo lektora, protože i toto hodnocení je součástí portfolia. K portfoliu přikládáme také všechny doklady o dosažených znalostních úrovních – tedy certfikáty a jiné dokumenty, ze kterých je zřejmé, na jaké úrovni znalosti jedince jsou.

Pokračovat ve čtení „Jazykové portfolio – ano nebo ne?“

Interkulturní přístup ve výuce jazyků

Důležitou a nezbytnou součástí každé výuky jakéhokoli jazyka musí být i blok interkulturních odlišností mezi zvyklostmi obou jazykových oblastí. Ne všechno, co my chápeme jako obvyklé a vhodné, je chápáno stejně jinými národy. Výuka jazyka se tak stává širší disciplínou, která se musí opírat o poznatky z oblasti interkulturní psychologie. Lektoři a vzdělávací agentury si toto hledisko již doufejme plně uvědomují.

Pokračovat ve čtení „Interkulturní přístup ve výuce jazyků“

Které řečové dovednosti bychom měli v kurzu získat

Každá výuka jazyka musí mít svůj cíl. Aby výstupy z takové výuky byly vždy plnohodnotně prakticky a aktivně využitelné, je nutné, aby si každý účastník kurzu uvědomil, které dovednosti jsou vlastně ty vhodné. Je to velmi důležité, protože pak lehce zjistí, jestli mu kurz dává skutečně to, co by dávat měl a jestli bude schopen po jeho absolvování bez problémů komunikovat a využívat naučené znalosti prakticky.

Pokračovat ve čtení „Které řečové dovednosti bychom měli v kurzu získat“

Typicky německé?

Ať už si to přiznáme nebo ne, většina našich obchodů se realizuje s německy mluvícími zeměmi. Je to logické, protože Německo je odedávna náš soused a největší obchodní partner. Často se lze ale setkat s názory, že s Němci raději obchodovat nebudeme, protože jsou…. a následuje výčet všech možných negativních vlastností. Takto zjednodušovat naše vzájemné vztahy ale nelze. Navíc, proč se ochuzovat o možnost odbytu na velkém trhu?

Pokračovat ve čtení „Typicky německé?“